Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorg uit het hart

Zorg uit het hart, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61032867 en gevestigd te Wezep aan de Keizersweg33, 8091 JG Wezep (hierna te noemen: de Zorgaanbieder).

Artikel 1 – Definities

 1. Huurovereenkomst: de Overeenkomst die de Zorgvrager met begeleiding van de Zorgaanbieder aangaat waarbij de Zorgvrager, de huurder, zich verbindt aan de andere partij, de verhuurder. In de Overeenkomst wordt een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik genomen door de Zorgvrager die voor het gebruik huur betaald. De zaak of een gedeelte daarvan wordt in gebruik verstrekt door de verhuurder.
 2. Indicatiebesluit: het besluit van een wettelijk bevoegd Indicatieorgaan, waarin zorgbehoefte van een bepaalde aard, omvang en duur is vastgelegd, en in welke mate de Zorgvrager in aanmerking komt voor een functioneel omschreven Wlz of WMO – zorgaanspraak.
 3. Indicatieorgaan: de organisatie – in dit geval de GGD, het SWT (Sociaal Wijkteam) en het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) – die vaststelt of de Zorgvrager zorg nodig heeft. Indien de Zorgvrager zorg nodig heeft, stelt het Indicatieorgaan ook het soort zorg en de hoeveelheid zorg vast.
 4. Persoonsgebonden budget (hierna: PGB): het budget waarmee de Zorgvrager zelf de ondersteuning en/of zorg kan kiezen en inhuren. Het budget komt niet op de persoonlijke rekening van de Zorgvrager. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.
 5. Schaduwbegeleider: de tweede begeleider van de Zorgvrager die is aangewezen in de Overeenkomst. De Schaduwbegeleider verleent de zorg aan de Zorgvrager indien de eerst aangewezen Zorgbegeleider dit niet kan.
 6. Sleutelovereenkomst: de Overeenkomst die tussen de Zorgaanbieder en de Zorgvrager wordt opgesteld en ondertekend en waarin uiteen is gezet wanneer en door wie de huissleutel van de Zorgvrager wordt gebruikt.
 7. Vertegenwoordiger: de bewindvoerder, voogd, ouder, curator, mentor of andere feitelijke belangenbehartiger van de Zorgvrager, die een Zorgovereenkomst wil sluiten of heeft gesloten met de Zorgaanbieder.
 8. Wet langdurige zorg (hierna: Wlz): de wet die is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben.
 9. Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: WMO): de wet met als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en actief mee te kunnen laten doen in de samenleving.
 10. Zorgaanbieder: Zorg uit het Hart, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61032867.
 11. Zorgbegeleider: de begeleider die bij het intakegesprek aan de Zorgvrager wordt toegewezen en die de overeengekomen zorg aan de Zorgvrager verleent.
 12. Zorgdossier: het dossier dat samen met de Zorgvrager wordt samengesteld en dat onder andere het Zorgplan, PGB-plan, Indiciatiebesluit, Zorgovereenkomst en de Sleutelovereenkomst bevat.
 13. Zorgovereenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de Zorgvrager en de Zorgaanbieder voor één of meerdere van de volgende diensten: individuele begeleiding: ambulant, beschermd wonen of VPT, groepsbegeleiding en ondersteuning bij de persoonlijke verzorging. Bij alle vormen van begeleiding biedt de Zorgaanbieder ondersteuning op de volgende zeven levensgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten.
 14. Zorgverlening: de zorg die door de Zorgaanbieder wordt verleend ter uitvoering van de Zorgovereenkomst.
 15. Zorgvrager: ieder natuurlijk persoon, al dan niet vertegenwoordigd door diens vertegenwoordiger. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, alle correspondentie, offertes en (zorg)overeenkomsten tussen de Zorgaanbieder en Zorgvrager.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en (zorg)overeenkomsten tussen de Zorgaanbieder en Zorgvrager, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden binden de Zorgaanbieder slechts voor zover de afwijkende bepalingen met de Zorgaanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend. Indien van enige bepaling uit deze voorwaarden wordt afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
 4. Naderhand overeengekomen aanvullende afspraken, wijzigingen of mondelinge toezeggingen door de Zorgaanbieder of diens personeel, zijn slechts bindend voor de Zorgaanbieder indien deze door de Zorgaanbieder schriftelijk aan de Zorgvrager zijn bevestigd.
 5. De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, doen niets af aan de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 6. Indien de Zorgaanbieder met Zorgvrager meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden op alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet van toepassing zijn verklaard.
 7. Wijzigingen van de (Zorg)overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 8. Termijnen die zijn genoemd in de Zorgovereenkomst, het Zorgplan en PGB-plan zijn nimmer fatale termijnen.
 9. Indien de Zorgovereenkomst, het Zorgplan of het PGB-plan een (schrijf)fout bevat, is de Zorgaanbieder hier niet aan gebonden.
 10. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigbaar is, tast dat de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aanbiedingen en de Zorgovereenkomst

 1. Alle aanbiedingen omtrent de Zorgverlening zijn vrijblijvend.
 2. De uitvoering van de Zorgovereenkomst gaat pas van start indien (1) de Zorgovereenkomst is ondertekent door de Zorgvrager en de Zorgaanbieder of (2) doordat de Zorgaanbieder is begonnen met de zorgverlening. Indien de tweede situatie van toepassing is geldt als ingangsdatum de datum van aanvang van de zorgverlening.
 3. De zorgaanbieder kan niet aan een aanbieding, offerte of de zorgovereenkomst worden gehouden indien de zorgvrager wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. De Zorgaanbieder baseert haar aanbieding op de door Zorgvrager verstrekte informatie en gaat uit van de juistheid en volledigheid hiervan.
 5. Ieder nieuw of aanvullend Indicatiebesluit dat door de Zorgvrager aan de Zorgaanbieder wordt verstrekt of met de Zorgaanbieder wordt afgestemd, wordt geacht, al dan niet in combinatie met het geldende Indicatiebesluit, het meest actuele Indicatiebesluit te behelzen.
 6. De Zorgovereenkomst is persoonsgebonden en de Zorgvrager is derhalve niet gerechtigd om de uit de Zorgovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 7. Bij het intakegesprek dat plaatsvindt voor het sluiten van de Zorgovereenkomst, krijgt de Zorgvrager een Zorgbegeleider en een Schaduwbegeleider toegewezen.

Artikel 4 – Grondslag van de Zorgverlening

 1. De zorg en begeleiding wordt geleverd vanuit de Wmo en de Wlz.
 2. De Zorgverlening van de Zorgaanbieder wordt gebaseerd op gegevens en documenten die door de Zorgvrager zijn verstrekt.
 3. De Zorgaanbieder verleent de zorg naar beste inzicht en vermogen en zet hiervoor de medewerkers in die beschikken over de vereiste kwalificaties.
 4. De Zorgovereenkomst komt tot stand indien de Zorgvrager ingaat op een aanbod van de Zorgaanbieder.
 5. GGD is het Indicatieorgaan dat vaststelt of de Zorgvrager zorg nodig heeft. Het Zorgplan, zoals genoemd in het voorgaande lid, wordt goedgekeurd door het Indicatieorgaan. De zorg wordt niet eerder verleend dan dat het Indicatiebesluit is vastgesteld door het Indicatieorgaan.
 6. Het PGB dat wordt vastgesteld in het Indicatiebesluit maakt deel uit van de Zorgovereenkomst. De Zorgovereenkomst wordt gedeponeerd bij de Sociale Verzekeringsbank die de budgetten van de Zorgaanvrager beheert.
 7. Indien omstandigheden wijzigen waardoor de Zorgverlening door de Zorgaanbieder kan worden beïnvloed, meldt de Zorgvrager dit zo snel mogelijk aan de Zorgaanbieder.
 8. Wijziging van omstandigheden, zoals genoemd in het voorgaande lid, geven de Zorgaanbieder het recht om de Zorgovereenkomst te wijzigen.

Artikel 5 – Zorgplan van de Zorgaanbieder

 1. De Zorgaanbieder schrijft een Zorgplan voor het verlenen van zorg voor de Zorgvrager. Dit plan wordt geschreven naast het PGB-plan dat door de GGD wordt geschreven.
 2. Het Zorgplan wordt in samenwerking met de Zorgvrager geschreven.
 3. Door met het Zorgplan in te stemmen geeft de Zorgaanvrager toestemming voor het verlenen van de zorg zoals in het Zorgplan opgesteld.
 4. Het Zorgplan wordt vastgesteld voor een jaar en wordt elk half jaar geëvalueerd met de Zorgvrager. Na evaluatie kan het Zorgplan worden aangepast.
 5. Het Zorgplan, zoals genoemd in het voorgaande lid, wordt ook aan de GGD voorgelegd.
 6. In het Zorgplan is tevens een clausule m.b.t. het binnentreden van de woning opgenomen. Indien een Zorgvrager 24-uursbegeleiding van de Zorgaanbieder ontvangt en er is acht uren achtereenvolgend geen contact geweest met de Zorgvrager, is de Zorgaanbieder gerechtigd om van de huissleutel gebruik te maken en de woning binnen te treden.

Artikel 6 – Indicatiebesluit

 1. Het Indicatiebesluit wordt vastgesteld door de GGD.
 2. De Zorgvrager verstrekt de benodigde gegevens en documenten aan de GGD zodat het Indicatiebesluit kan worden vastgesteld. Indien deze gegevens en documenten gewijzigd worden of zijn, geeft de Zorgaanvrager dit tijdig door aan de GGD.
 3. Indien de Zorgvraag van de Zorgaanvrager zich ontwikkelt zodat de Zorgaanbieder geen zorg meer kan leveren binnen de grenzen van het Indicatiebesluit, dan vraagt de Zorgaanvrager een nieuw Indicatiebesluit aan bij de GGD. De Zorgaanbieder kan de Zorgaanvrager hier eventueel bij ondersteunen.
 4. Indien een heroverweging van het Indicatiebesluit plaatsvindt omdat de Zorgvraag zich heeft ontwikkeld, zoals in het voorgaande lid, vindt overleg plaats over een eventuele aanpassing van de Zorgovereenkomst tussen Zorgaanbieder en Zorgvrager.
 5. In geval van het voorgaande lid, kan de Zorgovereenkomst schriftelijk gewijzigd worden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Zorgvrager

 1. De Zorgvrager stelt tijdig alle benodigde gegevens en documenten ter beschikking aan de Zorgaanbieder die de Zorgaanbieder redelijkerwijs nodig heeft voor het verlenen van goede zorg.
 2. De gegevens en documenten, als bedoeld in het voorgaande lid, worden ook verstrekt indien de Zorgaanbieder bezig is/gaat met het opstellen van het Zorgplan als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden.
 3. Van feiten en omstandigheden die voor het uitvoeren van de Zorgovereenkomst relevant zijn, brengt de Zorgvrager de Zorgaanbieder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
 4. De Zorgaanvrager staat in voor de volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de door hem verstrekte gegevens en documenten.

Artikel 8 – Uitvoeren van de Zorgovereenkomst

 1. De Zorgvrager verschaft de medewerkers van de Zorgaanbieder de benodigde toegang tot de locatie waar de zorg wordt verleend. De tijdstippen waarop de zorg plaatsvindt zijn tussen de Zorgaanbieder en Zorgaanvrager overeengekomen.
 2. Indien de Zorgvrager de Zorgaanbieder een sleutel heeft verschaft om de zorg op locatie te kunnen verschaffen, staat de Zorgaanbieder ervoor in dat die sleutel uitsluitend wordt gebruikt zoals dat in de Sleutelovereenkomst is opgenomen. Zie voor aanvullende informatie artikel 5 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De zorg wordt verleend naar de richtlijnen die de Zorgaanbieder heeft opgesteld ter uitvoering van de Zorgovereenkomst.
 4. De Zorgvrager is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goed werkende materialen en hulpmiddelen die nodig zijn bij de uitvoering van de Zorgovereenkomst. De Zorgaanbieder beoordeelt deze materialen en hulpmiddelen.
 5. Bij het intakegesprek dat plaatsvindt voor het sluiten van de Zorgovereenkomst, krijgt de Zorgvrager een Zorgbegeleider en Schaduwbegeleider toegewezen.
 6. Bij de Zorgmanager kan de Zorgvrager terecht voor vragen. De Zorgmanager is bij het uitvoeren van de Overeenkomsten en klachten het eerste aanspreekpunt.

Artikel 9 – Annulering van de Zorgovereenkomst

 1. De Zorgaanbieder is gerechtigd om de te verlenen zorg 24 uur voor uitvoering te annuleren indien omstandigheden het uitvoeren van de Zorgovereenkomst onmogelijk maken.
 2. Indien de Zorgvrager de zorgverlening niet tijdig annuleert is de Zorgaanbieder gerechtigd deze kosten voor annulering en de te verlenen zorg in rekening te brengen bij de Zorgvrager. Tijdige annulering vindt in ieder geval plaats 24 uur vóórdat de zorg verleend zal gaan worden.

Artikel 10 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Het PGB-plan en de Zorgovereenkomst bevatten de (vaste) tarieven per uur of voor dag- en nachtdiensten en het aantal uren aan zorg dat wordt verleend.
 2. In het PGB-plan is opgenomen welke zorg geleverd wordt door de Zorgaanbieder tegen welk tarief.
 3. De Zorgaanbieder hanteert de volgende tarieven:
  1. voor een dag- en nachtdienst wordt €20 per dag gerekend;
  2. voor een uur zorgverlening wordt €57 per uur gerekend.
 4. De tarieven, zoals genoemd in het voorgaande lid, kunnen periodiek worden aangepast aan loon- en kostenontwikkelingen. De Zorgaanbieder brengt de Zorgvrager zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
 5. Indien de tarieven dienen te worden aangepast vanuit een wettelijke verplichting of op basis van andere regelgeving, is de Zorgaanbieder gerechtigd om deze wijziging door te berekenen aan de Zorgvrager.
 6. In geval van het voorgaande lid, is de Zorgvrager niet gerechtigd om de overeenkomst op die grond te ontbinden.
 7. De Zorgaanbieder of een ondergeschikte van de Zorgaanbieder houdt een urenregistratie bij waarop de factuur wordt gebaseerd. De urenregistratie wordt bij de factuur gevoegd.
 8. Maandelijks wordt een factuur verstuurd naar de Zorgvrager, tenzij de Zorgvrager vertegenwoordigd wordt door een Vertegenwoordiger. Indien dit het geval is, wordt de factuur verstuurd naar de Vertegenwoordiger.
 9. De factuur van de Zorgaanbieder wordt door de Zorgvrager of diens Vertegenwoordiger ondertekend.
 10. Facturen van de Zorgaanbieder dienen binnen een termijn van 14 dagen te zijn voldaan.
 11. Indien de factuur niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, is de Zorgvrager van rechtswege in verzuim waardoor een ingebrekestelling niet nodig is. Per maand dat de factuur niet voldaan is wordt een vertragingsrente van 1% aan de Zorgvrager in rekening gebracht, tenzij de wettelijke rente hoger is. De rente wordt gerekend vanaf de dag van de factuurdatum over het factuurbedrag tot aan de dag dat de factuur voldaan is.
 12. Indien betaling achterwege blijft, is de Zorgaanbieder gerechtigd om de zorgverlening op te schorten tot het moment dat de factuur voldaan is.
 13. Indien de Zorgaanbieder (buiten)gerechtelijke kosten maakt om ervoor te zorgen dat de Zorgvrager de factuur voldoet, worden deze kosten doorberekend aan de Zorgvrager. Buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten berekend.
 14. Over de verschuldigde incassokosten, zoals genoemd in het voorgaande lid, is de Zorgvrager tevens rente verschuldigd.

Artikel 11 – Beëindiging van de Zorgovereenkomst

 1. Op de volgende manieren kan de Zorgovereenkomst tussen de Zorgaanbieder en de Zorgvrager eindigen:
  a. de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is verstreken;
  b. het Indicatiebesluit is verlopen of is gewijzigd waardoor er geen recht op zorg bestaat;
  c. het overlijden van de Zorgvrager.
  d. een verhuizing van de Zorgvrager waardoor de Zorgvrager niet langer binnen de regio van de Zorgaanbieder woonachtig is
  e. surseance of faillissement van de Zorgvrager of de Zorgaanbieder.
 2. Indien voortzetting van de zorgverlening redelijkerwijs niet langer gevergd kan worden van de Zorgaanbieder, kan deze de Zorgovereenkomst schriftelijk opzeggen.
 3. Voortzetting kan niet van de Zorgaanbieder gevergd worden indien:
  a. de Zorgvrager zijn verplichtingen, onder andere als genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden, niet nakomt;
  b. de Zorgvrager weigert de benodigde medewerking aan de Zorgaanbieder te verlenen waardoor de overeenkomst niet naar behoren kan worden uitgevoerd;
  c. de Zorgvrager gedragingen verricht jegens de Zorgaanbieder of haar ondergeschikten waardoor de overeenkomst niet naar behoren kan worden uitgevoerd;
  d. het type zorgverlening wijzigt waardoor het type niet binnen de reikwijdte van de Zorgaanbieder valt;
  e. het Indicatiebesluit zodanig wijzigt dat de overeenkomst niet naar behoren uitgevoerd kan worden.
 4. Opzegging, zoals benoemd in lid 2 van dit artikel, geschiedt schriftelijk met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
 5. De Zorgovereenkomst kan schriftelijk door de Zorgvrager worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk een andere termijn tussen partijen is overeengekomen. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
 6. De termijn, zoals genoemd in lid 4 en lid 5 van dit artikel, hoeft niet in acht genomen te worden indien dringende redenen het eindigen van de Zorgovereenkomst onmiddellijk rechtvaardigen.

Artikel 12 – De Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan met de Zorgvrager of diens Vertegenwoordiger met begeleiding van de Zorgaanbieder.
 2. De Zorgvrager of diens Vertegenwoordiger draagt zorg voor betaling van de eerste huurtermijn en de borg.
 3. Op het moment dat de Zorgovereenkomst op wat voor manier dan ook wordt beëindigd, dient de Huurovereenkomst door de Zorgvrager of diens Vertegenwoordiger te worden opgezegd nu de zorg onlosmakelijk met de Huurovereenkomst verbonden is. 

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder Overmacht wordt in ieder geval verstaan een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van de Zorgaanbieder, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van de Zorgaanbieder. Hieronder vallen tevens alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Zorgaanbieder geen invloed heeft en waardoor de Zorgaanbieder zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Naast de definitie van overmacht, zoals genoemd in het voorgaande lid, valt onder overmacht in ieder geval:
  a. werkstaking in het bedrijf van de Zorgaanbieder of werkstakingen van derden waarvan de Zorgaanbieder afhankelijk is;
  b. ziekte van ondergeschikten van de Zorgaanbieder of van derden waarvan de Zorgaanbieder afhankelijk is.
 3. Indien er sprake is van overmacht in de meest ruime zin van het woord, is de Zorgaanbieder niet aansprakelijk voor niet, niet tijdige of niet juiste uitvoering van de Zorgovereenkomst.
 4. Indien er sprake is van overmacht wordt de schade die de Zorgvrager als gevolg van de overmachtssituatie lijdt, niet vergoed door de Zorgaanbieder.
 5. Indien een overmachtssituatie zich voordoet is de Zorgaanbieder gerechtigd om haar verplichtingen die voortvloeien uit de Zorgovereenkomst op te schorten tot de situatie is beëindigd.
 6. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd om de Zorgovereenkomst op te zeggen.
 7. Ingeval van opschorting zoals genoemd in lid 5 en ontbinding zoals genoemd in het voorgaande lid, is de Zorgaanbieder niet verplicht geleden schade van de Zorgvrager te vergoeden.
 8. Indien voor het ontstaan van de overmachtssituatie een deel van de Zorgovereenkomst reeds is uitgevoerd, is de Zorgaanbieder gerechtigd om dit deel van de Zorgovereenkomst te factureren aan de Zorgvrager.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De Zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de Zorgaanbieder is uitgegaan van gegevens en documenten van de Zorgvrager die achteraf onvolledig of onjuist blijkt te zijn.
 2. De Zorgvrager is verplicht een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) en inboedelverzekering af te sluiten.
 3. Aansprakelijkheid vloeit alleen voort uit dit artikel van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien er sprake is van aansprakelijkheid, dan is deze aansprakelijkheid een maximum van de bedragen uit de Zorgovereenkomst, het PGB-plan of in het uiterste geval, het bedrag dat de verzekeraar van de Zorgaanbieder uitkeert.
 5. Iedere aansprakelijkheid van de Zorgaanbieder vervalt na een termijn van één jaar.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen binnen een termijn van twee weken waarbinnen een klacht zich voordoet, schriftelijk te worden gemeld bij de Zorgmanager.
 2. De Zorgvrager gunt de Zorgmanager een redelijke termijn om de klacht in behandeling te nemen, te onderzoeken en met een oplossing te komen.
 3. Indien de Zorgvrager minder uren zorg heeft gekregen dan is overeengekomen, wordt dit rechtgetrokken in de daaropvolgende maand. Het factuurbedrag wordt aangepast en de te verlenen zorg wordt de daaropvolgende maand verleend.
 4. Bij een klacht van de Zorgvrager worden zijn/haar (betalings)verplichtingen niet opgeschort.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, facturen, Zorgovereenkomsten en andere geschriften afkomstig van de Zorgaanbieder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Andere algemene voorwaarden dan die van de Zorgaanbieder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Geschillen ten aanzien van deze algemene voorwaarden, de Zorgovereenkomsten of geschillen met een andere aard worden indien nodig worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 4. De Zorgaanbieder is op alle momenten gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Hiervan doet zij schriftelijk mededeling aan de Zorgvrager.